Činnost  

" Sami sebe posuzujeme podle svých pocitů, druzí nás však posuzují  podle toho, co jsem vykonali."                                                   ( Henry W. Longfellow)


Hlavní  náplní dětského domova je nahradit dětem skutečný domov. Proto je nezbytné, aby práce všech , tedy  nejen  výchovných  pracovníků,  byla    touto myšlenkou neustále vedena. Každý pracovník musí být pro děti skutečným vzorem v každé situaci, ať jde o vytváření mezilidských vztahů, řešení konfliktních situací, udržování pořádku a hospodárné zacházení s vybavením či oblečením.

Co je důležité pro tetičky a strýčky? Trpělivost, trpělivost, trpělivost a chuť učit se novým věcem. Řídit se příslovím: " Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce hledá důvody."

Na co je kladen důraz? Na výchovu, která je vlastně výukou v rozhodování. Pokud dítě jedná správně, má z toho dobrý pocit a to je cílem výchovy a kázně.

Důležitou podmínkou je jednotné působení všech pracovníků a vytvoření takové  atmosféry, která bude motivovat k maximální snaze o co nejlepší výsledky našeho dětského domova.                                                                   


 

Hlavní zásady

Všechny děti se mohou určité věci naučit, ale ne stejným způsobem a ve stejnou dobu.

Všechny děti potřebují dospělé, kterým by na nich záleželo.

Všechny děti potřebují získat kladné zkušenosti.

Všechny děti potřebují přemýšlet, nikoli jen řešit příklady a konstatovat fakta.


 

Výchovně - vzdělávací činnost je zaměřena na:

rozvoj  osobnosti  =  vztah k povinnostem, vztah  k sama sobě, vztah k ostatním lidem, vztah k vrstevníkům, vztah k rodině, k péči o sebe,

přípravu do školy,

- činnost společensky prospěšnou,

- předškolní výchovu,

- sexuální výchovu,

- prevenci šikany,

- péči o zdraví a protidrogovou prevenci,

- kulturní antropologii,

- sportovní aktivity - bruslení, lyžování, jízda na kole, turistika, plavání, vodácké aktivity, fotbal, florbal, stolní tenis,

- poznávací cestování,

- výběr povolání a pracovní návyky  včetně přijímání uchazečů na pracovní pozici a pracovního práva a povinností,

- finanční gramotnost až po přípravu na odchod  z dětského domova,

- projektovou činnost.


 

V DD  působí několik zájmových kroužků:

Taneční kroužek  Margaretka.

Pěvecký sbor  Terasáček.

Divadelní soubor Radost.

Vydáváme časopis DEDO.


 

Děti také navštěvují různé zájmové kroužky v našem městě,  včetně LŠU.


 

NEJČASTĚJŠÍ POZITIVA A NEGATIVA NAŠÍ PRÁCE

Jsme dětský domov rodinného typu, způsob života a bydlení tomu odpovídá. V jedné rodinné skupině vyrůstá 8 dětí. O každou rodinnou skupinu se stará  tetička a strýček.

Úspěšnost začlenění zletilých do života hodnotíme jako nadprůměrnou - viz. přehled o dětech. Při hodnocení této oblasti je třeba vycházet z několika skutečností - genetického zatížení, rozumových možností jednotlivců, míry sociálního poškození, míry psychického poškození a také k tomu, v jakém věku k nám jedinec přichází.

Přehled o dětech, které odešly do samostatného života
 

První dítě odešlo  v roce 1998

Celkem odešlo                                                    69 dětí

     - z toho děvčat                                               30 dětí

     - z toho absolventi speciálních škol               45  dětí

     - z toho absolventi pomocných škol               11 dětí

     - z toho dobrovolného pobytu  využilo          34 dětí

    - přípravu na budoucí povolání ukončilo        36 dětí

    -  středoškolské vzdělání                                 3 děti

    -  vysokoškolské vzdělání                               1 dítě  

Největším problémem při odchodu dětí do samostatného života je získání levného bydlení, v současné době není problémem získat zaměstnání. Problémem je  udržet si zaměstnání. Důvodem bývá nezvládnutí práce nebo špatný pracovní kolektiv.


 

Nejčastěji řešené  problémy v době pobytu dětí v dětském domově  jsou - vulgární vyjadřování, agresivita, hrubé jednání, lenost, návykovost na nikotin. Jejich chování pak většinou souvisí s problémy ve škole.


 

V poslední době nás velmi zraňuje přístup části naší společnosti k této formě náhradní rodinné výchovy. Každý hledá a zdůrazňuje to špatné, nikoliv to dobré. Hledáme něco světového za hranicemi této země a zrovna v této oblasti máme zkušenosti i na rozdávání. Nestátní sektor zabývající se také náhradní rodinnou výchovou se stále rozšiřuje a o dětských domovech se začíná mluvit, že se budou postupně rušit? Jak je to možné, když nám jde o společnou věc? A všichni čerpáme i státní peníze. Slučování dětských domovů nelze provádět, pokud toto připustíme, nebudou to  dětské domovy rodinného typu, ale ústavy se širokým vedením a ředitel takového zařízení nikdy nebude součástí rodinné skupiny. Myslím si, že tato situace neprospívá ani zaměstnancům, ani dětem a pro ně tu jsme.

Náš systém náhradní rodinné péče je velmi dobře nastaven - pouze má některé nedostaky a tak hledejme způsob, jak tyto nedostatky napravit. Buďme rádi, že u nás zatím nejsou dětské gangy a jiné podobné vymoženosti, které známe ze  zahraničí. Vždy zde budou děti neumístitelné do rodin, vždy budou problémové děti. Pěstounská  péče je jedna z možných a dobrých forem náhradní rodinné péče , ale nemůže být jediná. Střídání pěstounských rodin je myšlenka naprosto špatná a takové pěstounské rodiny, které nezvládnou ve více připadech děti, by měly být vyřazeny. Myslím  si, že  v  lepších anglických rodinách se děti svěřují  do péče internátních škol. Proč se na náhradní rodinou péči nepodívat tímto  způsobem. Přes týden  " na internátě = v DD" , na víkend  k rodině. Myslím, že většina dětí se bude na "internát" ráda vracet. To mluvím ze zkušeností.

Co si tedy přát?

Tetám, strýčkům a  nejen jim, trpělivost, hodně dobrých nápadů, společně s dětmi prožívání zajímavých činností a aby za nimi byly vidět výsledky práce, nikoliv slova.

Dětem pokud možno co nejrychlejší návrat do vlastní rodiny, zajímavé aktivity, hodně cestování a poznání, jenom samá dobrá rozhodnutí při cestě za svým cílem, hodně dobrých lidí v samostatném životě, práci a bydlení.

A nám všem - zdraví rozum a citlivost našich politiků a zřizovatelů. Na výchově a vzdělání se nemá šetřit a v tomto případě to poznáme v budoucnosti mnohonásobně, ale to už bude pozdě. Boření jde velmi rychle, ale stavba trvá.